Download naslagwerk

Adviezen van werkgroepen

Werkgroep afstemming studiekeuzebegeleiding

OPeRA heeft een werkgroep ingesteld die in samenwerking met Expertisepunt LOB twee tools heeft ontwikkeld die decanen en mentoren kunnen benutten bij de begeleiding van leerlingen in hun studiekeuzeproces.

De ‘Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs’ (ho) biedt een overzicht van veel voorkomende loopbaanvragen gedurende het studiekeuzeproces en maakt inzichtelijk welk type studiekeuzeactiviteit(en) hierop aansluit(en).

Het ‘Overzicht studiekeuzeactiviteiten per instelling’ laat zien met welke zoekterm een passende activiteit kan worden gevonden op de website van de verschillende partnerinstellingen van OPeRA: HvA, Hogeschool Inholland, UvA en VU.


Werkgroep studiekeuzebegeleiding

Het rapport ‘Studiekeuzebegeleiding’ is een weerslag van de OPeRA werkgroep Studiekeuzebegeleiding, die zich in de periode december 2018 tot en met maart 2019 heeft beziggehouden met het beantwoorden van de vragen die door de Regiegroep van OPeRA werden gesteld:

  • Advies geven hoe we de studiekeuzebegeleiding van leerlingen effectiever kunnen maken
  • De ontwikkelling van een OPeRA-model voor studieloopbaanbegeleiding dat scholen en instellingen kunnen gebruiken om hun eigen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) vorm te geven

Het rapport bevat een inventarisatie van de thema’s die relevant zijn voor het beantwoorden van de vragen. De uitwerking van de thema’s omvat tevens adviezen met betrekking tot het verder brengen van de huidige stand van zaken in het ho en het vo, met als doel een kader voor efficiënte LOB binnen het OPeRA-netwerk.


Werkgroep taal in de vo-ho aansluiting

Vanwege het belang van taal voor leerling- en studentsucces in het hele onderwijs heeft de Regiegroep van OPeRA besloten een werkgroep in te stellen om de aansluiting tussen voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) te bekijken op het gebied van taalvaardigheden en taalontwikkelend lesgeven (ofwel studenten in een doorgaande leerlijn opleiden naar het beoogde niveau).

De opdracht aan de werkgroep viel kortweg uiteen in vier vragen:

  • Wat is het probleem?
  • Hoe kan het zicht op het uitstroomniveau / instroomniveau verbeterd worden?
  • Hoe kan de aansluiting verbeterd worden
  • Zijn er concrete tips / tools voor het verbeteren van de aansluiting?

Deze vragen vormen de basis van deze rapportage. Al snel werd duidelijk dat er een groot verschil is tussen hbo en wo; daar waar relevant wordt er onderscheid in conclusies voor hbo en wo gemaakt.


Werkgroep Leraar van de Toekomst

Het rapport ‘Leraar van de Toekomst’ is een weerslag van de OPeRA werkgroep Leraar van de Toekomst, die zich in de periode december 2017 tot en met mei 2018 vijf keer bijeengeweest zijn om een bijdrage te leveren aan de huidige discussie rondom de lerarenopleidingen vanuit Amsterdams perspectief. De opdracht van de werkgroep is tijdens de eerste bijeenkomst gedefinieerd aan de hand van twee vragen:

  • Wat is het profiel van de leraar van de toekomst?
  • Wat kunnen scholen en opleidingen in de regio doen om dit profiel te versterken?

De aanbevelingen over de duurzame professionele ontwikkeling van leraren zijn op de zittende leraren gericht. De opgestelde visie en de adviezen om dit verder te operationaliseren zijn geschreven vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen op hbo en universitair niveau. De langere curriculumduur van de hbo-lerarenopleidingen ondervangt wel enkele van de genoemde uitdagingen zoals de langere praktijkervaring, op verschillende schooltypen.


Onderzoek

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

In 2020 is bij de OPeRA partner vo-scholen en instellingen geevalueerd wat de adviezen (van de werkgroepen studiekeuzebegeleiding en leraar van de toekomst) hebben opgeleverd voor de praktijk. Hoewel het OPeRA model voor LOB en de adviezen van de werkgroep studio keuzebegeleiding (zie hierboven) goed werden ontvangen, bleek dat er behoefte was aan praktijkvoorbeelden en inzicht in de werkzame elementen van deze voorbeelden. Daarom zijn Nicky de Vries en Mariëtte Huizinga (VU) binnen het OPeRA-netwerk op zoek gegaan naar praktijkvoorbeelden op het gebied van LOB en studiekeuzebegeleiding en de redenen waarom deze werken. Hieruit komt naar voren op welke aspecten succesvolle praktijken inzetten, aan welke randvoorwaarden zij voldoen (en wat knelpunten zijn die ondervangen dienen te worden).

Praktijkvoorbeelden binnen het OPeRA-netwerk geanalyseerd


NRO-onderzoek Motivatie

Naar aanleiding van een netwerkbijeenkomst over motivatie (november 2019), door Egbert Neels, onderwijsadviseur (UvA en bij Lemons Learning & Development) heeft OPeRA een NRO-onderzoek naar motivatie uit laten voeren. Wat zijn effectieve onderwijsinterventies om de motivatie van leerlingen tijdens de schoolovergang in het voortgezet en hoger onderwijs te bevorderen?

Download hier het onderzoek: NRO-onderzoek Motivatie

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief