Onderwijspartners Regio Amsterdam - Opera Educatie
OPeRA is een nieuw, overkoepelend onderwijsnetwerk van onderwijsinstellingen in Amsterdam en de omgeving Noord-Holland en Flevoland. Scholen en het hoger onderwijs werken in dit netwerk samen met als doel het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten. Docenten, schoolleiders en bestuurders zetten zich binnen het netwerk gezamenlijk in om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs zelf te verbeteren.

OPeRA

Het onderwijsnetwerk

Het OPeRA-netwerk brengt het producten- en activiteitenaanbod van bestaande netwerken en andere samenwerkingsvormen in de regio Amsterdam samen. Dit zorgt voor een goede afstemming en een helder overzicht van het bestaande aanbod (en dat wat er nog mist) en een inspirerende uitwisseling van kennis en ervaring tussen de onderwijsinstellingen.

 

De ambitie van OPeRA is om het aanbod van de bestaande netwerken zoals Bètapartners en Pre-University College uit te breiden en te integreren. Naast de traditionele aandacht voor de bèta-technische richting breidt het OPeRA-netwerk haar activiteiten uit naar alle disciplines en sectoren van het hoger onderwijs, biedt het ruimte voor multidisciplinaire thema’s en heeft het netwerk aandacht voor doorlopende leerlijnen. Lees hierover meer in het regionaal ambitieplan.

De deelnemers van het netwerk werken vanuit een gezamenlijke missie:

 • Het vergroten van het studiesucces van leerlingen en studenten;
 • Het verbeteren van de aansluiting tussen VO en HO;
 • Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zelf.

 

Onze doelen:

 • VO-leerlingen de attitude en vaardigheden aanleren die ze in het HO nodig hebben. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op de overstap van het VO naar het HO.
 • VO-leerlingen ondersteunen bij de oriëntatie op de eigen capaciteiten, het toekomstig beroepsbeeld en de mogelijke vervolgopleidingen;
 • Aankomende VO-docenten ondersteunen bij hun keuze voor de opleiding en de start van hun loopbaan;
 • VO-docenten ondersteunen bij hun professionalisering;
 • HO-docenten een beter beeld geven van de bagage waarmee leerlingen het hoger onderwijs binnenkomen;
 • Samenwerking aan concrete projecten;
 • Kennis en ervaringen delen tussen het VO en HO, zowel tussen leerlingen en studenten, docenten VO en HO als tussen de betrokken disciplines, (school)vakken en organisaties.

 

De kennisuitwisseling gaat zowel over de ontwikkelingen van het vak c.q. de opleidingen, de didactiek, onderwijs ondersteunde middelen (ICT) als over het gebruik van data-analyses van studiesucces.

Netwerkbijeenkomsten:

De afgelopen maanden hebben we in gesprekken met scholen, de universitaire lerarenopleidingen en vertegenwoordigers van zowel VU, UvA als HvA en Inholland geïnventariseerd op welke terreinen we al samen werken, waar we de samenwerking zouden kunnen uitbreiden maar ook hoe we de bestaande initiatieven beter kunnen ondersteunen en welke rol OPeRA daarbij kan spelen. We kwamen tot de conclusie dat als we als ho en vo meer uitwisselen, onderling afstemmen en onze problemen delen, we veel efficiëntere en effectievere oplossingen kunnen ontwikkelen.

 

Een goede manier om die uitwisseling te bevorderen is  door jaarlijks netwerkbijeenkomsten te organiseren voor vertegenwoordigers uit het vo en het ho rond gedeelde thema’s. Afgesproken is  drie keer per jaar een OPeRA Netwerkbijeenkomst te organiseren rond actuele thema’s in het onderwijs. Scholen en instellingen kunnen zelf bepalen wie ze aan een netwerkbijeenkomst laten deelnemen en dat laten afhangen van het thema van de bijeenkomst.

 

Planning en thema’s Netwerkbijeenkomsten 2018/2019

 • Maandag 26 november 2018       Nieuwe curricula en doorstroomroutes
 • Maandag 25 maart 2019              Studiesucces leerlingen en studenten
 • Maandag 24 juni 2019                  Leven lang leren/loopbaanontwikkeling

 

De netwerkbijeenkomsten kunnen resulteren in inhoudelijke werkgroepen die rond specifieke thema’s worden gevormd. Een voorbeeld is de werkgroep Leraar van de toekomst. Hun eindrapport vindt u hier.

De verslagen van de Netwerkbijeenkomsten kunt u hier vinden.

Partners

Het OPeRA-netwerk is een regionaal onderwijsnetwerk in ontwikkeling.

Het bestuur van OPeRA wordt gevormd door vertegenwoordigers van Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Martinuscollege Grootebroek, Onderwijsstichting Esprit scholen, Stichting IRIS, Stichting ZAAM, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

In het overzicht van deelnemende scholen leest u welke scholen momenteel participeren in het onderwijsnetwerk.

 

Het netwerk staat open voor deelname door alle scholen in de regio. Scholen die in OPeRA willen participeren ondertekenen de OPeRA intentieverklaring. Daarmee geven ze aan dat ze de missie en doelen van OPeRA onderschrijven en de intentie hebben medewerkers van de school tijd en ruimte te geven om aan activiteiten van het netwerk deel te nemen.