Aanbod docenten

Hier vind je het aanbod rondom aansluiting vo – ho in de regio Amsterdam e.o. voor leraren, docenten en het al het overige personeel uit het primaire proces.

BÈTAPARTNERS

In het netwerk Bètapartners werken twee ho-instellingen (UvA en VU), 46 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen vo en ho en docentenprofessionalisering centraal staan. Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2018-2019.

De docentenactiviteiten worden georganiseerd door het Bètasteunpunt, bestaande uit de vaksteunpunten biologie, informatica, natuurkunde, NLT (natuur, leven en technologie), scheikunde, wiskunde en een TOA (technisch onderwijsassistent) steunpunt. De steunpunten worden veelal door vo-docenten bemenst, vormen een professionele community per vak en ontwikkelen aanbod naar aanleiding van de vragen en behoeften van docenten in ons netwerk.

Activiteiten voor docenten en TOA’s

  • Vakinhoudelijke, vakdidactische en/of vakoverstijgende nascholingen, zowel theoretisch als praktisch;
  • Masterclasses bij bedrijven;
  • Vo-ho aansluitingsbijeenkomsten;
  • Bètapartnersconferentie: vóór en dóór docenten;
  • Docentontwikkelteams (DOT’s) en professionele leergemeenschappen (PLG’s).

Ga voor meer informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website of neem contact met ons op.

Bètapartners

De Boelelaan 1085
Kamer M330
1081 HV Amsterdam
T: 020 59 84 036 (ma, di, do)
E: bureau@betapartners.nl
www.betapartners.nl

ALFAGAMMAPARTNERS

AlfaGammapartners is het vo-ho netwerk van Noord-Holland en Flevoland, gericht op de Taal-, Maatschappij- en Cultuurvakken. In de aanloopfase had het de werktitel TMCpartners. Het netwerk opereert op dezelfde manier als Bètapartners – het al langer bestaande netwerk voor de bètavakken – en werkt daar nauw mee samen. 

Vaksteunpunten en Themasteunpunten 

AlfaGammapartners kent zowel schoolvakgerichte als vakoverstijgende thematische activiteiten. Deze worden georganiseerd vanuit Vaksteunpunten en Themasteunpunten. Deze laatste worden vaak uitgevoerd samen met Bètapartners. 

Binnen deze steunpunten ontmoeten docenten, vakdidactici en wetenschappers elkaar om van en met elkaar te leren en onderwijs te ontwikkelen, op basis van de eigen vragen en behoeften. De coördinatie van de steunpunten ligt in handen van vo-docenten en/of vakdidactici van de Amsterdamse lerarenopleidingen. 

In schooljaar 2021-2022 zijn er al Vaksteunpunten voor Nederlands en Economie. Per september 2022 gaan Vaksteunpunten van start voor Moderne Vreemde Talen, Geschiedenis, Maatschappijleer en -kunde, Kunst- en Cultuurvakken, en Godsdienst en Levensbeschouwing. Ook de Themasteunpunten Taalvaardigheid en Digitale Geletterdheid zijn al van start. En omdat de vraag zo hoog is, verdubbelen we de bezetting van het Vaksteunpunt Nederlands.

Ook organiseren we samen met het Pre-University College van de Vrije Universiteit Amsterdam een aantal Professionele Leergemeenschappen waarin deze brede thema’s worden verdiept.

AlfaGammapartners organisatorisch

De lerarenopleidingen van UvA, VU en HvA zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van AlfaGammapartners. Belangrijke landelijke partners zijn onder meer het Landelijk Platform voor de Talen en het Landelijk Expertise Centrum voor de Mens en Maatschappijvakken.

In de oprichtingsfase is deelname aan AlfaGammapartners gratis voor docenten en scholen. Dit is mogelijk door de rijksbijdrage voor aansluitingsactiviteiten die de UvA en VU ontvangen. Als het netwerk groeit, zal in overleg met de andere netwerken een lidmaatschap voor scholen worden ontwikkeld.

Ga voor meer informatie en ons actuele aanbod naar de website. Je kunt je ook inschrijven voor de AlfaGammapartners nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt verspreid. Wij zijn te bereiken via:

AlfaGammapartners
Vrije Universiteit van Amsterdam
De Boelelaan 1111, NU gebouw, kamer 7A19
1081 HV Amsterdam
T: 06 13894102
E: info@AlfaGammapartners.nl
www.alfagammapartners.nl

PRE-UNIVERSITY COLLEGE

Het Pre-University College is een netwerk van 55 VO-scholen en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ten behoeve van het aansluitingsonderwijs. Het doel? De drempel naar de universiteit te verlagen. Door leerlingen al vanaf 3 vwo een beeld te geven van een universitaire studie en het leven op de universiteit, wordt het hoger onderwijs toegankelijker. Onze programma’s zijn divers en richten zich onder andere op profielkeuze, studiekeuze, kennismaking met wetenschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden we programma’s aan voor docenten, zoals nascholing PWS en de inzet van een Persoonlijke Assistent van de Leraar (PAL).

Contact
Pre-University College
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam
E-mail: puc@vu.nl

Docent-ontwikkelteam (DOT)
Elk deelprogramma voor leerlingen kent een Docent-ontwikkelteam (DOT). Dit bestaat uit docenten van de VU, student-assistenten, en een docent uit het voorgezet onderwijs. De VO-docent draagt binnen het DOT zorg voor de inhoudelijke aansluiting bij de doelgroep, heeft een adviserende rol, werkt mee aan het ontwikkelen van het lesplan en geeft feedback. Daarnaast is de VO-docent deels verantwoordelijk voor de vormgeving en uitwerking van thema’s en het maken van materialen.

Docenten kunnen zich voor een van de Docent-ontwikkelteams aanmelden bij de VO-coördinator. Tijdsindicatie is 15-30 uur.

Nascholing Profielwerkstuk (PWS)
Deze nascholing bestaat uit twee cursussen en is speciaal ontwikkeld om de docenten te ondersteunen bij het effectiever begeleiden van leerlingen tijdens het schrijven van hun profielwerkstuk. In de eerste cursus worden onderzoeksvaardigheden van de docent opgefrist. De tweede cursus is een verdieping om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en profielwerkstukken zo goed mogelijk te beoordelen.

De opfriscursus vindt plaats op verschillende scholen in de regio Groot-Amsterdam. De verdiepingscursus vindt plaats op de VU. Data worden gepubliceerd op onze website voor docenten onder ‘Nascholing PWS’. Docenten van scholen die lid zijn van het PUC kunnen zich aanmelden via het formulier, te vinden op dezelfde pagina, of mailen naar nascholing.puc@vu.nl.

Vrije Universiteit Amsterdam – Universitaire lerarenopleiding (ULO)

De universitaire lerarenopleiding van de VU verzorgt verschillende trajecten naar leraarschap. Van de Educatieve minor en de Educatieve module (tweedegraads bevoegdheid) tot de eenjarige en twee jarige educatieve masters (eerstegraads bevoegdheid). De VU richt zich nadrukkelijk ook op zij-instromers die onbevoegd in het onderwijs (gaan) werken, en verzorgt voor hen assessments en leertrajecten.

Wil je meer informatie? Kijk dan op vu.nl/lerarenopleidingen

Universiteit van Amsterdam – Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO)

De Universiteit van Amsterdam biedt verschillende mogelijkheden om je eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Als je al een master op zak hebt, kan je de eenjarige lerarenopleiding doen. Deze master wordt aangeboden voor 24 schoolvakken, en kan gestart worden in september of in februari. Ook kan dit masterprogramma gevolgd worden in deeltijd (1,5 of 2 jaar).

Met een bachelor kan je het tweejarige masterprogramma Educatie en Communicatie volgen. Dit programma wordt momenteel aangeboden voor de schoolvakken Nederlands, Engels, Duits, Frans en Geschiedenis – in de toekomst zal dit aanbod verder uitgebreid worden.

Ook voor je tweedegraadslesbevoegdheid ben je bij de UvA aan het juiste adres. Je kan zowel tijdens als na je bachelor de minor Educatie volgen (Educatieve Module). Dit programma duurt een half jaar en kan zowel in september als in februari gestart worden. De UvA biedt dit programma aan voor 20 schoolvakken.

Voor mensen met al wat meer werkervaring zijn er meerdere routes mogelijk, waaronder het Zij-instromer-in-Beroep-traject en ‘Aan de Slag voor de Klas’.

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.uva.nl/leraar

Universiteit van Amsterdam – Nascholing Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam biedt verschillende nascholingsactiviteiten aan. De (meerdaagse) cursussen, mastercourses, leergangen en workshops zijn voornamelijk gericht op docenten in het voortgezet onderwijs en professionals.

Kijk voor het actuele aanbod op onze website.

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam biedt negentien bacheloropleidingen, acht masteropleidingen, drie Associate degreeprogramma’s en twee leerroutes aan. De faculteit biedt ook nascholing aan voor docenten en pedagogen. Studenten worden hier opgeleid tot eerste- of tweedegraadsleraar, leraar basisonderwijs, pedagoog of onderwijsondersteuner.

  • Bachelors in voltijd en deeltijd
  • Associate degree opleidingen in deeltijd
  • Masters in deeltijd
  • De HvA biedt onder het programma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ een unieke leergang aan voor decanen, mentoren, studiekeuzeadviseurs en loopbaanbegeleiders van jong professionals. Deze leergang van 1 jaar heeft inmiddels 100 alumni. In de leergang worden psychologische kennis, instrumenten en coachingsvaardigheden verbonden aan de eigen beroepspraktijk. Het is een verdieping van het ambacht van loopbaanbegeleiding waardoor je steviger in je rol zit als mens en professional. In september gaat er jaarlijks een nieuwe lichting van start. Interesse? Bekijk dan de informatie over het programma en aanmelden op www.hva.nl/loopbaancoaching of meld je eerst aan voor een gratis Proeverij. Ook vind je hier de podcast ‘De loopbaancoach’, te beluisteren via iTunes, Spotify en de website, met iedere maand een nieuwe aflevering waarin Japke Ebbinge in gesprek gaat met een professional over psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op loopbaanbegeleiding.
  • Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA. Het onderzoek aan de HvA is geworteld in de beroepspraktijk en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan praktijkinnovaties.  Binnen het Kenniscentrum is er het onderzoeksprogramma Urban Education.

INHOLLAND

Inholland biedt twee masters aan die zeer geschikt zijn voor leraren en schoolleiders:

Master leren en innoveren

https://www.inholland.nl/opleidingen/master-leren-en-innoveren/

Master educational leadership

https://www.inholland.nl/opleidingen/master-educational-leadership/

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep is een project dat deel uitmaakt van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam. Dit project wil leraren gemotiveerd (be)houden voor het onderwijs door zowel het bieden van loopbaanperspectief als het bieden van loopbaanontwikkeling. In plaats van ‘eens een leraar, altijd een leraar’, benadrukt het project de vele ontwikkelmogelijkheden die het onderwijs biedt.

Een leraar kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot onderzoeker of curriculumontwerper. Of de leraar verbreedt zijn expertise door een overstap van het voortgezet naar het primair onderwijs te maken. Kortom, Leraar in Amsterdam benadrukt het dynamische beeld van werken in het onderwijs. Dat draagt niet alleen bij aan het behoud van gemotiveerde leraren, maar ook aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs.

Leraar in Amsterdam heeft inmiddels meerdere trajecten voor leraren ontwikkeld, waaronder een loopbaanoriëntatietraject, de leergang expert Pedagogiek & Didactiek en de leergang Leiderschap van Leraren. Al deze trajecten zijn samen met de Amsterdamse onderwijspartners ontwikkeld en worden waar mogelijk ook in gezamenlijkheid aangeboden. Wil je meer weten of je aanmelden voor een van deze trajecten? Kijk dan op leraareenkleurrijkberoep.nl

LEARN! ACADEMY

De LEARN! Academy van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt opleidingen en cursussen, onderwijsadviestrajecten, docentbegeleiding en praktijkgericht onderzoek binnen en buiten de VU. Onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo kunnen bij de LEARN! Academy terecht, waarbij de leer-, onderzoeks- of adviesvraag van de klant altijd het startpunt van de dienstverlening is. Hiermee wil de VU bijdragen aan de versterking van het Nederlandse onderwijs en de professionalisering van docenten. Ons werk is altijd gebaseerd op best evidence, gericht op een duurzame gedragsverandering bij docenten en studiesucces bij leerlingen of studenten. Voorbeelden zijn Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) woSKO voor het hboLeergang onderwijskundig leiderschap (LOL)master docent HGZO, Lesson Studycursussen vakdidactiek VO en maatwerktrajecten op het gebied van onder andere blended learning, toetsing, begeleiding van onderzoek in het hbo en curriculumontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de website: learnacademy.nl, of neem contact op met LEARN! Academy: learnacademy@vu.nl of 020 5986000.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief