Workshops

Startconferentie 2017

Be prepared: empowermentprogramma voor eerstegeneratie leerlingen 5 VWO

Prof. Dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee en Yvonne Moonen

Toelichting op driedaags empowermentprogramma voor eerstegeneratie leerlingen 5 VWO gericht op: (1) zelfkennis (wie ben ik en wat kan ik); (2) zelfmanagement (hoe stel ik doelen en bereik ik die) en (3) empathie (hoe ga ik om met mijn sociale omgeving. Tijdens de workshop wordt daarnaast ter illustratie één oefening uit het programma gesimuleerd.

 

Download hier de presentatie.

Big History

Constance van Hall en Esther Quaedackers

Het vak big history, dat zowel op tientallen middelbare scholen als op de Universiteit van Amsterdam wordt gegeven, neemt leerlingen en studenten mee op een reis door 13.8 miljard jaar geschiedenis, van de oerknal tot nu. Hierbij leren deelnemers aan het vak over de connecties tussen verschillende vakken en disciplines en leren ze hun eigen leven en interesses in een breed perspectief te plaatsen.

De workshop geeft een beeld van hoe het vak op zowel middelbare scholen als op de universiteit wordt gegeven en gaat in op hoe er tussen deze instellingen wordt samengewerkt.

Burger of onderdaan?

Jasper Rijpma (Hyperion Lyceum), Arie Wilschut (Hogeschool van Amsterdam)

  1. Aanwezigen reageren op een aantal stellingen over wat burgerschap wel of niet is of zou moeten zijn.
  2. Brainstorm over burgerschapswaarden.
  3. Het begrip burgerschap wordt verduidelijkt aan de hand van de tegenstelling burger-onderdaan.
  4. Nagegaan wordt of deze theorie aanleiding geeft tot wijziging in oorspronkelijk ingenomen standpunten.

De formule voor succesvol samenwerken

Simone Endert (Projectleider PBT)

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, ‘gebundelde takken kun je niet breken’, ‘delen is vermenigvuldigen’…

 

…Om een aantal bekende uitspraken over het nut van samen aan te halen. De waarde van samenwerken is helder. We doen het allemaal. Op alle niveaus binnen de organisatie en, in het geval van OPeRA, ook ver daarbuiten.

 

Samenwerken levert ons veel op. Meer impact, fijne contacten, inspiratie, enzovoorts. En, dat zult u misschien ook herkennen, samenwerken is nog lang niet altijd zo makkelijk of vanzelfsprekend.

 

Vanuit ervaringen met verschillende samenwerkingsverbanden op het snijvlak van onderwijsniveaus en onderwijs-arbeidsmarkt, is een effectieve reflectietool ontwikkeld. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is geen blauwdruk. U bepaalt zelf welk onderdeel past en wanneer.

 

Deze workshop is geschikt voor iedereen die samenwerkt en het interessant vindt om, vanuit de reflectietool, nog meer grip te krijgen op de ingrediënten van een succesvolle samenwerking.

De samenwerking tussen scholen en bedrijven

Agnes Kemperman (Programmamanager Bètapartners/Its Academy), Miranda Overbeek, Nick Vermeulen

Scholen en bedrijven vinden elkaar maar moeilijk als het gaat om inhoudelijke samenwerking. Binnen de Bètapartners zijn hiervoor twee formats bedacht die zeer succesvol zijn: Masterclasses voor VO-docenten en Collegetours voor VO-docenten en hun leerlingen. In deze workshop geven we voorbeelden van beide activiteiten en delen onze ervaringen met u. Ook gaan we in op de positieve effecten van deze samenwerking waar scholen en bedrijven beide van profiteren. Tenslotte nodigen we u uit om mee te denken over een mogelijke uitbreiding van de samenwerking tussen scholen en bedrijven.

 

Download hier de presentatie.

Hbo Vaardigheden

Hilke Stibbe (HR), Anne Marie Christian (HR), Adrie Oosterom (VO)

Te weinig ervaring met (generieke) vaardigheden is momenteel een belemmerende factor in de aansluiting. Om leerlingen gedurende het VO in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen is het nodig dat zij een actieve rol hebben in het onderwijs; vaardigheden leer je niet uit een boek, maar door te doen en veel te oefenen.

De leden van de projectgroep “Aansluiting Vo-Hbo” zullen vanuit verschillende oogpunten een korte introductie geven over het deelproject “Hbo-vaardigheden”. Daarna kan middels stellingen het gesprek gevoerd worden over de huidige situatie bij het Vo en Hbo in Amsterdam en omgeving.

 

Download hier de presentatie.

Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom

Marieke van Schaik (coach en coördinator, Dienst Studentenzaken HvA)

Voor een succesvolle overgang naar het hoger onderwijs is o.a. goede studiekeuzebegeleiding essentieel. Het maken van een passende keuze is een proces en kost tijd. Schooldecanen, mentoren én docenten spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In de workshop Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom gaat Marieke van Schaik in op het keuzeproces en het belang van een goed gesprek. Ook ervaart u ter plekke wat wel en niet werkt in een gesprek over studiekeuze.

Marieke van Schaik begeleidt vanuit Dienst Studentenzaken HvA-UvA studenten bij hun studiekeuze, zowel individueel als in groepen. Ook geeft ze voorlichting aan ouders over hun rol in het keuzeproces en traint ze docenten in het voeren van loopbaangesprekken met studenten. Ze is co-auteur van het boek Reflectietools.

 

Download hier de presentatie.

Leraar voor een dag

Mieke de Groot-Roos (Universitaire Pabo van Amsterdam en Pabo HvA)

Leraar voor een dag is een samenwerkingsproject tussen de UvA/HvA, gemeente van Amsterdam en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Leraar voor een dag sluit aan bij het studiekeuzeproces van een aantal VO scholen in Amsterdam. Scholieren krijgen de gelegenheid om te ervaren hoe het is om (academische) leerkracht te zijn in het basisonderwijs. Ze lopen één of meerdere dagen mee met een basisschoolleerkracht in Amsterdam. Voorafgaand aan deze dagen bereiden ze samen met studenten van de Universitaire Pabo en/of Pabo een les voor die zij gaan geven aan hun klas. Wij hopen dat door deze ervaring de scholieren de (academische) leerkracht in zichzelf ontdekken. In deze workshop staat uitwisseling centraal rondom het inrichten van het studiekeuzeproces en welke mogelijkheden VO scholen zien om samen te werken met het hoger onderwijs. Tevens informeren wij u graag over ons project waarbij we Amsterdamse scholieren willen enthousiasmeren voor het beroep (academische) leerkracht.

Loopbaanontwikkeling van leraren

Judith Steenvoorden (voorzitter CvB ZAAM)
Dominicus Kamsma (directeur UCGB – VU)

In het Voortgezet Onderwijs (zowel in Amsterdam als landelijk) worden momenteel verkenning gedaan naar ontwikkelpaden voor leraren. Bij deze verkenningen zijn leraren, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleidingen betrokken en naar verwachting zal deze verkenning inzichten opleveren voor mogelijke ontwikkelpaden voor leraren die het beroep aantrekkelijker maken. Met als uiteindelijke doel: nog verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.

Uit gespreken die in Amsterdam zijn gevoerd met leraren en schoolleiders blijkt dat de loopbaan van leraren interessant is als daarin zowel ruimte is voor verdieping als verbreding. Bovendien zouden leraren zich, met name later in hun loopbaan, meer divers willen kunnen ontwikkelen door verdiepen en verbreden.

De inleiders zullen vanuit twee perspectieven (school en lerarenopleiding) een korte stand van zaken geven waarna de deelnemers aan de workshop met elkaar in gesprek gaan over hoe VO-scholen, Hoger Onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen samen de loopbaanontwikkeling van leraren vorm kunnen geven.

Naar diversiteitssensitief universitair onderwijs: Geleerde lessen van de VU

Siema Ramdas (VU, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, team Hoger Onderwijs)

De VU ziet het als haar verantwoordelijkheid om een inclusieve leeromgeving te bieden waar iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, ongeacht afkomst, religie, gender, seksuele oriëntatie of anderszins. Het is een belangrijke pijler van de onderwijsvisie van de VU om studenten diversiteitscompetenties bij te brengen, om op die manier bij te dragen aan een samenleving waar verschillen met vertrouwen tegemoet getreden worden, gewaardeerd en actief benut worden.

Docenten vinden het echter niet altijd gemakkelijk om daadwerkelijk een inclusieve leeromgeving te creëren, en ervaren vaak een drempel om dit onderwerp met collega’s te bespreken. In deze workshop belichten we hoe de VU de afgelopen jaren werk heeft proberen te maken om het onderwijs van de universiteit diversiteitsensitiever te maken en delen we de lessen die we hebben geleerd.

 

Download hier de presentatie.

Professionalisering van geschiedenisdocenten in vakdidactische netwerken en praktijkonderzoek

Gerhard Stoel, Carla van Boxtel (Interfacultaire Lerarenopleiding, UvA)

In deze workshop geven we voorbeelden van professionalisering van geschiedenisdocenten door deelname aan schooloverstijgende netwerkbijeenkomsten en praktijkgericht onderzoek.  Docenten delen good-practices, maken kennis met resultaten van vakdidactisch onderzoek en ontwerpen en implementeren nieuwe didactische aanpakken (bijvoorbeeld om meer te differentiëren in de klas). We bespreken voor- en nadelen van de gepresenteerde aanpakken en de condities die nodig zijn.

Trouw en ontrouw

prof.dr. L. Coenraad (hoogleraar Privaatrecht, faculteit der Rechtsgeleerdheid – VU) en dr. L.W. van Gils (universitair docent/assistent professor Faculteit der Geesteswetenschappen), coördinatoren VU Pre-University College

Overspel is ouder dan de weg naar Rome en nog steeds actueel: onderzoek meerdere perspectieven op overspel in klassieke literatuur en leer in hoeverre een privé-aangelegenheid als overspel een rol speelt in de huidige rechtspraak. In deze masterclass besteden we aandacht aan de zes betrokkenen bij overspel (overspelige, bedrogene, minnaar/minnares, kinderen, getuige, beoordelaar) en wegen we de belangen van betrokkenen vanuit literair en juridisch oogpunt. Deelnemers maken kennis met literaire analyse en juridische argumentatie en worden uitgedaagd een creatieve of beredeneerde bijdrage te leveren aan een complex, maar frequent voorkomend fenomeen.

Twee verhalen over toetsing van de Nederlandse taal en relatie met studiesucces

Theo Bakker (VU, Strategisch beleidsadviseur Studiesucces & projectleider Student Analytics),
Folkert Kuiken (UvA, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en Meertaligheid),
Ineke Vedder (UvA, senioronderzoeker Tweedetaalverwerving)

De UvA en de VU kennen beide toetsing van taal van nieuwe studenten. Beide instellingen hebben hier onderzoek naar gedaan in relatie tot het studiesucces van studenten. In deze workshop zullen de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd worden.

De VU vertelt over onderzoek naar 6 jaar aan data uit Student Analytics van 25.000 studenten die een taaltoets hebben afgelegd. Het gaat in op de vraag of de kwaliteit van het Nederlands van studenten afneemt en welke verbanden er bij de VU zijn gevonden met de kans op succes in de studie.

Aan de UvA doen eerstejaarsstudenten Geesteswetenschappen een Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid (DTS). Wie zakt wordt verwezen naar een (verplicht) remediëringsprogramma. We bespreken de resultaten van de DTS en de remediëring en in hoeverre de DTS studiesucces voorspelt.

Tijdens de workshop zullen de UvA en VU ingaan op de onderlinge verschillen in aanpak en uitkomsten, en wat scholen uit het voortgezet onderwijs met de uitkomsten kunnen doen.

 

Download hier de presentatie van Theo Bakker.

Download hier de presentatie van Folkert Kuiken & Ineke Vedder.