Workshops 2019

Workshopronde I

Doorlopende leerlijn ‘kiezen en beslissen’ en LOB

Frederike Albrecht, Regius College te Schagen en Miranda Overbeek-van ‘t Zelfde, Bètapartners

Op het Regius College worden de leerlingen vanaf de brugklas tot en met 5H/6V begeleid in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied via het coachen op verschillende groeilijnen. Een van die groeilijnen is Kiezen en Beslissen (LOB). In het mentoraat en bij de verschillende vakken worden activiteiten aangeboden die de leerling helpen keuzes te leren maken in zijn loopbaan als leerling en voor de toekomst. Aan één van de vele activiteiten die Regius College in het kader van LOB samen met andere Bètapartner-scholen organiseert, de Collegetour, besteden we in deze workshop extra aandacht. In de Collegetours nemen bovenbouw havo-vwo leerlingen deel aan gastcolleges verzorgd door bedrijven, meestal gecombineerd met een bedrijfsbezoek.

De gastcolleges zijn zowel op vakinhoud als op studie en beroepskeuze gericht. Leerlingen kijken hierbij ook over de horizon van de te kiezen vervolgopleiding heen en krijgen een completer beeld van het beroepenveld in hun regio. Deze Collegetours worden in vijf regio’s in Noord-Holland georganiseerd. Per regio doen gemiddeld vier scholen en zeven bedrijven mee.

Gepersonaliseerd leren / Kunskapsskolan

Sufayil Dönmez, Lumion

Als school geven wij mede vorm aan de ontwikkeling en de identiteit van onze leerlingen. Wij leiden kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen en dagen hen uit op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen.

Elke les is onderverdeeld in sessies. Elke sessie heeft bepaalde lesvormen. In de verwondersessie biedt de docent de lesstof aan, behandelt de leerdoelen en definieert het te behalen beheersingsniveau. In de workshop- en in de labsessie werkt de leerling aan zijn werkdoelen. In de communicatiesessie vindt evaluatie en feedback plaats. De leerling kan, in overleg met de coach, afwijken van het basisrooster en er voor kiezen om de workshop bij een ander vak te volgen. Ook is

het mogelijk om een of meerdere vakken op een ander niveau of in eigen tempo te volgen. Wij geven het onderwijs vorm naar de behoefte van onze leerlingen. In deze workshop maakt u kennis met onze werkwijze.

Keuzestress: begeleiding & mindset

Zazie van der Leeuw en Nicolien Scheerman, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam 

Hoe gaat u als studiekeuzebegeleider om met keuzestress? Wat doet u met de angst en de onzekerheid van de kiezer? Hoe verlaagt u de druk? In deze workshop gaan we in op deze vragen. We delen tools en theorieën die u kunt gebruiken tijdens de begeleiding van een keuzeproces. En komen we samen tot concrete manieren die u kunt gebruiken in uw gesprekken.

Kunst, Bèta en Technologie combineren in educatie

Michiel Koelink, ArtechLAB Amsterdam / Breitner Academie

In deze workshop leert u hoe de actuele beeldende kunst op inhoudelijk en inspirerende wijze verbindt met bètavakken en nieuwe technologieën. Kunstvakonderwijs verbinden met technologie- en bètavakken is op dit moment een hot topic in het onderwijs. Vooruitstrevende scholen zetten Fablabs en makerspaces op. Maar op welke wijze geeft u dit onderwijsinhoudelijk vorm en creëert u ruimte voor vragen die op uw leerlingen afkomen? De afgelopen jaren werkte Michiel Koelink met docenten, kunstenaars en het lectoraat kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aan het in de praktijk brengen en testen van dit onderwijs. Met de kennis die u uit deze presentatie haalt, ontwikkelt u lesideeën voor uw eigen onderwijspraktijk.

Optimale aansluiting ho en omgevingsgericht vo zoals Technasium op gebied van studieloopbaanoriëntatie

Wilco Zwennis, Stichting Technasium

Het voortgezet onderwijs (vo) verandert: de deuren gaan open en onderwijs wordt steeds meer in samenwerking met het bedrijfsleven en hoger onderwijs (ho) vormgegeven. Er wordt meer gewerkt vanuit praktijk casussen i.p.v. theorie als uitgangspunt en studieloopbaanoriëntatie zit in het onderwijs zelf door de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Belangrijk dat het ho op de hoogte is van deze onderwijsontwikkelingen zoals Technasia, econasia en business schools en dat er kansen liggen voor het ho om een belangrijke rol te spelen in de kwaliteit van het nieuwe vo, de studieloopbaanoriëntatie en aansluiting met het ho. Tijdens deze workshop verkennen we a.d.h.v. good practices hoe het ho het beste aan kan sluiten op onderwijs zoals Technasium? Wat hebben wij nodig van het ho om ons onderwijs nog beter te maken. En wat heeft het ho nodig van het vo om dit mogelijk te maken? Tevens komen hierbij het gebruik van portfolio en competentiemonitor aan bod.

Professionele Leergemeenschappen

Lidewij van Gils, VU Pre-University College

Het PUC-netwerk biedt docenten de gelegenheid om samen te werken in een PLG rond een thema of ambitie die de eigen school overstijgt, bijvoorbeeld ‘het verhogen van de schrijfvaardigheid van leerlingen’, ‘het begeleiden van ongemotiveerde leerlingen’, ‘het invoeren van aspecten van Gepersonaliseerd Onderwijs’, ‘het vergroten van de onderzoekscomponent bij alfa- en gamma-vakken’ of ‘de didactiek van het Literatuuronderwijs’. In deze workshop ervaart u hoe een PLG functioneert, hoort u wat de eerste resultaten van de PLGs zijn, en bespreken we gezamenlijk welke thema’s nog meer geschikt zouden zijn voor een PLG.

Soft Landing bij de HvA – HvA (een manier om studeren met een functiebeperking te inventariseren en kanaliseren)

Reina Dooijewaard, Hogeschool van Amsterdam en een student, Platform Limitless

We bieden in de HvA aankomende studenten met een chronische ziekte of een functiebepekring een Soft Landing. Dat is een gesprek vóór de start van de opleiding met een studentendecaan en een docent van de opleiding. Doel van dit gesprek is om de aankomende student een warm welkom te bieden, om wederzijdse verwachtingen en behoeften te verkennen, en om mogelijk al voorzieningen in gang te zetten voor de start van de studie. Tijdens deze workshop leert u hoe zulke gesprekken er aan toegaan en wat scholieren met een fucntiebeperking, chronische ziekte of psychische omstandigheden kunnen verwachten in het hoger onderwijs.

Studiesucces in een notendop

Klaas Visser en Lucy Wenting, Universiteit van Amsterdam

Wat maakt dat studenten succesvol studeren? Hoe kunnen we onze studenten stimuleren om hun talent te ontwikkelen? Waar hebben we als opleiding invloed op? In deze workshop zetten we kort uiteen wat de leidende principes zijn van studiesucces en gaan we aan de slag met een door ons ontwikkelde handleiding bedoeld om snel zicht te krijgen op waar een opleiding zich kan verbeteren.

Workshopronde II

Be en Better Prepared

Loes Mulders, VU Pre-University College

Het programma Be en Better Prepared is een empowermentprogramma voor Eerste Generatie studenten. Studenten die de eerste zijn in familie die aan een universiteit gaan studeren hebben het vaak moeilijker hun draai te vinden, dan studenten waarvan één of beide ouders aan een hoger onderwijsinstelling hebben gestudeerd. Het programma Be en Better Prepared levert de leerlingen en beginnende studenten extra bagage die ze nodig hebben om succesvol te zijn, en heeft daarnaast een belangrijke netwerkfunctie, omdat de studenten zowel tijdens het programma als aansluitend worden begeleid en ondersteund door student-coaches.

De inhoud van de beide programma’s is verschillend. Daar de 5 vwo leerlingen meer te weten komen over hoe ze een studie kunnen kiezen, krijgen de aankomende studenten in het 4-daagse programma meer skills om een vliegende start te maken voor hun studie.

In deze workshop maakt u kennis met de inhoud van de programma’s door een aantal onderdelen zelf te ervaren en er is discussie mogelijk.

Een vliegende start! Hoe brugprogramma’s bij kunnen dragen aan ‘academische en sociale geletterdheid’

Gusta Tavecchio, Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus+

Het belang van een zachte landing is belangrijk om studenten een succesvolle in- en doorstroom te bieden in het (hoger) onderwijs. In deze workshop maken deelnemers kennis met de Pedagogy of CIND Encounter (critical, inclusive, narrative and dialogical), die opgevat kan worden als een toolkit om leerlingen en studenten te begeleiden tijdens hun overstap naar het hoger onderwijs. In het bijzonder is deze pedagogiek toepasbaar op ‘ondervertegenwoordigde leerlingen en studenten’, te weten eerste generatie, niet-westerse migranten, laag sociaal economische klasse en vluchteling.

Ingetuned? terugblik op driedaags programma voor eerste-generatiestudenten ter voorbereiding op het hbo

Cindy Warmerdam en HvA-student, Hogeschool van Amsterdam

Tijdens deze presentatie maakt u nader kennis met het zomerbrugprogramma HvA Tune In. De Hogeschool van Amsterdam heeft afgelopen zomer op 19, 20 en 21 augustus voor het eerst een pre-academic course georganiseerd voor studenten die als eerste uit hun gezin doorstromen naar het hoger onderwijs. Hoe zagen deze drie dagen eruit? En nog belangrijker: hoe kijken de deelnemers en ouderejaarsstudenten die hen begeleidden terug op de driedaagse? Tijdens deze sessie blikken we terug en worden de voorlopige resultaten gedeeld.

Kansrijke schoolloopbanen: wat ga jij doen?

Mieke van Diepen, Hogeschool van Amsterdam

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende achtergronden. We brengen kansen en belemmeringen in kaart die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen, en we onderzoeken welke inrichting van onderwijs en begeleiding studenten kan helpen om zich optimaal te ontplooien in het hbo.

In deze workshop presenteren we eerst enkele inzichten: wat maakt het zo moeilijk voor sommige studenten om te voldoen aan de impliciete en expliciete verwachtingen van het hbo? Wat is eigenlijk een onderzoekende houding? Hoe krijgen we meer inzicht in studentbetrokkenheid? En aan welke knoppen kunnen we draaien om deze te vergroten?

Daarna gaan we in gesprek over manieren om op een onderzoekende manier naar de eigen praktijk te kijken. Waar liggen verbetermogelijkheden in de eigen opleiding?

Ruimte voor talent! Aan de slag met concreet materiaal 

Annemieke Rebel, Expertisepunt LOB en Richard Iedema, decaan Calandlyceum en voorzitter AKS

Hoe helpt u leerlingen het beste uit zichzelf te halen en geeft u ze de ruimte om hun sterke punten en talenten te ontdekken?

Een sterke (schooleigen) visie op LOB kan alle medewerkers van een school inspireren om leerlingen hierbij te begeleiden zodat LOB als vanzelfsprekend van iedereen wordt binnen de school.

Het Expertisepunt LOB heeft verschillende instrumenten en materialen ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een schoolbrede visie op LOB en oog te hebben voor de individuele leerling.

Deze workshop geeft zoveel mogelijk inspiratie en informatie om met deze materialen op uw eigen school aan het werk te gaan. We gaan uit van de gedachte: ‘LOB is van iedereen’, dus de workshop is niet alleen bedoeld voor decanen, maar ook voor schoolleiders, mentoren en docenten.

Alle materialen zullen tijdens de workshop worden uitgedeeld en het is de bedoeling dat u er de volgende dag direct op onderdelen op uw eigen school mee aan de slag kunt.

Slaag altijd

Mohamed El Haichar – Stichting ‘Slaag altijd’

Hoe belangrijk is het om te weten waar mijn leerling vandaan komt? Waarom is de ene leerling de ander niet? Beginnen al mijn leerlingen vanaf dezelfde startpositie? Hoe kunt u het maximale uit een leerling halen? Op welke manier kunt u een leerling het beste benaderen? Wij gaan proberen om een antwoord te vinden op deze vragen waarin de leerling centraal staat.

Student Engagement Platform – faciliteren van enthousiasme, creativiteit en bevlogenheid

Bart Groeneveld, Universiteit van Amsterdam en Khaled Tamimy, Stichting Diversity Talks

Hoe verduurzaamt u initiatieven die voortkomen uit bevlogen studenten? Zeker als die initiatieven aansluiten bij thema’s die leven binnen de instelling. Bij de UvA FNWI gaan we hier vorm aan geven middels het Student Engagement Platform (SEP). Tijdens de workshop schetsen we graag hoe wij dit platform voor ons zien, maar tegelijkertijd is het uw kans om mee kneden aan een organisatie die ook iets voor uw school kan gaan betekenen.

Momenteel faciliteert het SEP een activiteit waarin studenten op vrijwillige basis kosteloos huiswerkbegeleiding verzorgen aan leerlingen die deze vorm van begeleiding niet kunnen bekostigen. Dit is slechts een voorbeeld. Het SEP staat ook open voor uw ideeën. Wees welkom!

Student in de school; win-win!

Miriam Ruigrok, St. Michaël College

In deze workshop deelt het St. Michaël College succesvolle good-practice. Al jarenlang zet de school op succesvolle wijze studenten in binnen de school. De opbrengst voor zowel de school als de studenten raken direct de maatschappelijke relevantie. Een “contentrijke”, motiverende bijbaan voor de student, een directe kwaliteitsimpuls voor het onderwijs op zowel de korte termijn als de lange termijn bij het tegengaan van het docententekort.

Een boekje met overdraagbare modellen voor de deelnemers wordt uitgereikt.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief