VN-verdrag: de wegwijzer voor inclusieve leeromgeving

VN-verdrag: de wegwijzer voor inclusieve leeromgeving

Ruim 14% van de hoger onderwijsstudenten heeft een ondersteuningsbehoefte. 85% van deze studenten ervaart belemmering tijdens de studie (Bron: NSE 2022). Daarbij staat het studentenwelzijn enorm onder druk. We zien een grote toename van stress, prestatiedruk en financiële zorgen onder studenten. Het creëren van inclusief, toegankelijk onderwijs en een veilig studieklimaat zijn prioriteit en een grote opgave voor onderwijsinstellingen. Maar als onderwijsinstelling sta je er niet alleen voor. De landelijke werkgroep VN-verdrag hoger onderwijs inzake de rechten van personen met een handicap ondersteunt daarbij.

Samenwerking rondom implementatie inclusief onderwijs
Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar leren van elkaar om gezamenlijk stappen naar een inclusievere leeromgeving te zetten. Dat is waar het bij de landelijke werkgroep VN-verdrag om draait. Met ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag committeert de bestuurlijke top van onderwijsinstellingen zich aan de doelstelling om de onderwijsomgeving volledig inclusief te maken. De onderwijsinstellingen werken aan flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers met onder andere didactiek en attitude, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en de voorbereiding op en overgang naar de arbeidsmarkt. ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs, faciliteert en ondersteunt de onderwijsinstellingen hierbij.

De werkgroep biedt ons handvatten. Zo toetsen we ook onze aanpak met andere instellingen. Het helpt ons met focus en langetermijnperspectief. – Hogeschool Utrecht

 

VN-verdrag als leidraad voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn
Het ministerie van OCW zet in op verandering in cultuur, beleid en praktijk zodat het onderwijs volledig inclusief wordt. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf benadrukt het belang van de werkgroep om er samen voor te zorgen dat ons onderwijs er voor iedereen is.

Het “VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” [sic] – dat sinds 2016 in Nederland is bekrachtigd – biedt hiervoor richtlijnen met acht fundamentele elementen. Door aan de slag te gaan met deze elementen breng je het VN-verdrag naar de praktijk; een handreiking om inclusief onderwijs effectief te implementeren. Dan kan elke student, op voet van gelijkheid met andere studenten aan het onderwijs deelnemen.

De impact van samenwerken en kennis delen voor ‘VN-proof-onderwijs’
Binnen het hoger onderwijs is de afgelopen jaren een beweging richting meer inclusief en beter toegankelijk onderwijs gaande. Zo zijn de informatievoorziening, de digitale en fysieke toegankelijkheid en tentamenvoorzieningen verbeterd. Ook is er meer toewijding van de top van de organisaties, is er meer bewustwording binnen de onderwijsinstellingen en vindt er meer kennisdeling plaats. Ondertekening van de intentieverklaring van het VN-verdrag inclusief deelname aan de landelijke werkgroep door hogescholen en universiteiten, heeft hieraan bijgedragen. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek hiernaar dat eind 2022 is uitgevoerd.

Oproep: Doe mee!
Wil je als onderwijsinstelling ook de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen? Wil eerst een bijeenkomst van de landelijke werkgroep VN-verdrag bijwonen? Of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met ECIO.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief