Steunpunten voor talen-, mens- & maatschappijvakken

Steunpunten voor talen-, mens- & maatschappijvakken

De ontwikkeling van een regionaal vo-ho netwerk in het domein van de talen-, mens- en maatschappijvakken is een al lang gekoesterde wens. De werkgroep Onderwijspartners, met vertegenwoordigers van een groot aantal OPeRA-partners (een twaalftal scholen, VU, UvA, HvA, Bètapartners en PUC), is deze maanden bezig zo’n netwerk vorm te geven. De werkgroep heeft twee actielijnen: een serie focussessies die ingaan op het Waarom, Hoe en Wat van het netwerk en een behoefteonderzoek onder vo-docenten in dit domein.

Uit de eerste resultaten van het behoefteonderzoek blijkt dat docenten in de mens- & maatschappijvakken een voorkeur hebben voor samenkomen op vakniveau en vakinhoudelijke professionalisering. Docenten in de talen zijn wat meer geïnteresseerd voor iets bredere samenwerking (bijv. moderne vreemde talen) en vakoverstijgende thema’s. Maar er blijkt ook een wens te zijn voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, interdisciplinariteit en thematisch onderwijs.

Ook tijdens de werkgroepbijeenkomsten benadrukken de deelnemers dat een netwerk voor de taal-, mens- en maatschappijvakken heel wenselijk is. Er gebeurt al veel in die domeinen, maar het aanbod is gefragmenteerd en vaak kleinschalig. De gezamenlijke behoefte zit in ontmoeting en uitwisseling, binnen een professionele gemeenschap.

Het netwerk wordt uiteindelijk bepaald door de activiteiten die er in plaats vinden. Het plan is daarom te komen tot een flexibel, vraaggestuurd netwerk waarbinnen de activiteiten mee kunnen bewegen met de behoeften van de partners. In de werkgroep wordt veel gediscussieerd over de structuur waarin dit gegoten moet worden: vakspecifiek of breed thematisch.

Met de input uit de werkgroepbijeenkomsten en het behoefteonderzoek onder de docenten schrijft de werkgroep een advies waarin de eerste concrete ontwikkelstappen worden beschreven. Het plan wordt voor de zomer 2021 voorgelegd aan de Regiegroep OPeRA en het Bestuurlijk overleg OPeRA.

Heb je vragen of ideeën voor de werkgroep Onderwijspartners? Of zou je willen aanschuiven bij de laatste bijeenkomst (dinsdag 1 juni)? Mail dan naar IJsbrand Wildeman: i.r.wildeman@uva.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief