Ontwikkeling vo-ho netwerk voor de Taal, Maatschappij en Cultuurvakken

Ontwikkeling vo-ho netwerk voor de Taal, Maatschappij en Cultuurvakken

In 2021 is op initiatief van de VU en UvA verkend of er naast het bestaande docentennetwerk Bètapartners behoefte was aan een netwerk voor de Taal, Maatschappij en Cultuurvakken. Het antwoord was een duidelijk ja. De twee instellingen zijn samen begonnen met het organiseren en faciliteren van dit nieuwe netwerk. Inmiddels zijn er voor Aardrijkskunde, Nederlands en Economie al diverse activiteiten. De scholen in de regio ontvangen binnenkort een oproep om lid te worden van het netwerk. Daarnaast zoekt het netwerk nog docenten die voor één dag in de week aan de slag willen als vaksteunpuntcoördinatoren.

De belangrijkste doelen van het netwerk voor de Taal, Maatschappij en Cultuurvakken zijn om samen met zoveel mogelijk scholen in de regio te werken aan een zo sterk mogelijke onderwijsketen in Noord-Holland en Flevoland. Dat doen we door in te zetten op het versterken van de aansluiting vo-ho en samen te werken aan het thema “leraar worden en leraar blijven”. Daarom werken we ook nauw samen met de netwerken voor schooldecanen en de lerarenopleidingen.

Net als Bètapartners wordt het een netwerk voor en door de docenten. Daarom staan schoolvak gerichte vaksteunpunten waarin (vo en ho) docenten samen komen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren centraal. En er zijn ook nieuwe ambities: we willen meer inzetten op vakoverstijgende thema’s, zoals de taal- en studievaardigheden die essentieel zijn voor succes in het hoger onderwijs. Denk ook aan het thema burgerschap dat meer en meer van belang wordt voor de maatschappij.

Voor de scholen:
Binnenkort krijgen de OPeRA partnerscholen een mailing met meer informatie en een verzoek om lid te worden van het netwerk voor de Taal, Maatschappij en Cultuurvakken. Daarin zullen we ook beter uitleggen hoe de verschillende netwerken in elkaar grijpen en samenwerken.

Bent u nu al geïnteresseerd om lid te worden? Mail dan voor meer informatie naar de kwartiermaker van het netwerk: Jeroen Goedkoop (j.b.goedkoop@uva.nl).

Voor de UvA en VU bacheloropleidingen:
Als u geïnteresseerd bent om bij te dragen aan de vormgeving van het nieuwe netwerk, of als u meer met het voortgezet onderwijs in gesprek wil over de aansluiting van uw opleiding, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Goedkoop (j.b.goedkoop@uva.nl).

Gezocht: vo-docenten die vorm willen geven aan vaksteunpunten
Een netwerk wordt gedragen door de deelnemers. Zij komen pas als de activiteiten direct voor hen interessant zijn. Het netwerk zal dus heel sterk vraaggestuurd zijn. Ook wordt het gedeeltelijk door docenten georganiseerd. Voor elk vak wordt een vakdocent aangesteld voor 1 dag in de week om vorm te geven aan een vaksteunpunt. Nederlands, Economie en Aardrijkskunde zijn al van start, komend jaar willen we uitbreiden met minimaal Engels, de overige moderne vreemde talen, Geschiedenis, Maatschappijleer, en volgend jaar willen we steunpunten hebben voor alle Taal en Zaakvakken.

Een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een vaksteunpuntcoördinator en de manier waarop deze wordt aangesteld is te vinden op www.tmcpartners.nl

Update van het vaksteunpunt Nederlands
Er is nogal wat aan de hand rond dit essentiële schoolvak. Een recent gepubliceerd onderzoek van Researchnet laat zien dat juist taalvaardigheid en studievaardigheid voorwaarden zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. En natuurlijk zorgt een groeiend lerarentekort voor enorm veel problemen op de scholen.

Begin februari heeft een bijeenkomst Taalondersteunende examentraining plaatsgevonden. Deze was in zeer korte tijd vol, en zal daarom de komende tijd herhaald worden. Opvallend: onder de deelnemers waren de docenten Nederlands de minderheid. Dat komt doordat alle docenten worstelen met de steeds taliger wordende schoolexamens. Ook op het laatste Bètapartners coördinatorenoverleg ging het over taalbeheersing. Want ook bèta’s hebben heel exact taalgebruik nodig! Soms gebruiken ze daarvoor zelfs hun eigen nog exactere taal, maar die is ook gebaseerd op gewone taal.

Kortom, iedereen heeft belang bij goed taalonderwijs op het vo, en dat wordt een speerpunt van TMCpartners. We zoeken daarom mensen die vaksteunpuntcoördinator Marjolijn Feddema (m.m.feddema@uva.nl) willen helpen bij het vormgeven van het vaksteunpunt.

Update van het vaksteunpunt Economie en Bedrijfskunde
Vaksteunpuntcoördinator Ton Smakman is volop bezig met het opbouwen van het netwerk. Daarvoor praat hij ook met de economiefaculteiten over het grote aansluitprobleem bij Economie en Bedrijfskunde (E&B): de uitval in het eerste jaar is daar hoger dan bij andere opleidingen. Kortom, er is nog een wereld te winnen bij goede afstemming tussen de scholen en de E&B hoger onderwijs opleidingen. Het gaat ook hier vaak om afgeleide onderwerpen: taal- en studievaardigheid en beheersing van de wiskunde. Als echte economen spreken ze al over het opzetten van een gedegen econometrisch onderzoek naar de aansluiting. Ook Ton is gebaat bij input vanuit de docenten, dus als je ideeën hebt, meld je bij hem (sma@regiuscollege.nl of 06 11 401 779).

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief