Het eindrapport van de OPeRA werkgroep Leraar van de Toekomst is gereed!

Op de OPeRA schoolleiders bijeenkomst van 20 november 2017 bleek dat vo-scholen deels andere verwachtingen hebben van startende leraren en wensen ten aanzien van hun bekwaamheden dan wat de lerarenopleidingen op dit moment (kunnen) bieden. Startende leraren zijn vaak onzeker over hun vaardigheden en hebben niet altijd voldoende inzicht in de ontwikkelingen in het VO en kennis van of ervaring met verschillende onderwijsconcepten.

Geconcludeerd werd dat een andere kijk op het opleidings- en ontwikkeltraject van leraren nodig is, waarbij zowel naar de opleidingen als naar het (start)traject binnen de scholen gekeken moet worden. Leren de studenten de juiste basiscompetenties, en komt de verdere ontwikkeling op scholen voldoende tot zijn recht? Tegen welke beperkingen lopen opleidingen en scholen aan, en welke stappen kunnen worden gezet om dit te verbeteren?

Gezien de urgentie van het probleem (lerarentekorten en -uitval) en de complexiteit ervan (grote diversiteit aan betrokken instellingen) zou het goed zijn als we daar een regionaal geïntegreerde aanpak voor ontwikkelen. Deze conclusie leidde tot het voorstel een OPeRA werkgroep in te stellen met als thema: het profiel van de leraar van de toekomst.

De opdracht van de werkgroep is tijdens de eerste bijeenkomst gedefinieerd aan de hand van twee vragen:

  1. Wat is het profiel van de leraar van de toekomst?
  2. Wat kunnen scholen en opleidingen in de regio doen om dit profiel te versterken?

De uitkomsten van de werkgroep zijn beschreven in haar rapport Visie Leraar van de Toekomst.

Het rapport van de werkgroep is overgenomen door het Bestuurlijk overleg van OPeRA en het zal worden ingebracht op zoveel mogelijk tafels waar over  het lerarenvak en –tekort wordt gesproken, waaronder de Stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief