Aanmelden voor pilot Onderwijstijd mogelijk

Aanmelden voor pilot Onderwijstijd mogelijk

Scholen kunnen zich tot 17 februari 2024 aanmelden voor de pilot Onderwijstijd. In de tweejarige pilot krijgen scholen vanaf het schooljaar 2024-2025 de ruimte om uit te zoeken wat het betekent om substantieel minder lesuren aan te bieden aan leerlingen en in plaats daarvan meer uren te besteden aan ontwikkeltijd en/of voorbereidingstijd voor leraren. De pilot – een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad – moet uitwijzen of een herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Binnen de pilot wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen deelnemers:

  • Eerste fase-deelnemers (‘pioniers’): scholen die vanaf begin schooljaar 2024-2025 met een aangepast rooster starten.
  • Tweede fase- deelnemers: scholen die in schooljaar 2024-2025 plannen maken en voorbereidingen treffen, en vanaf begin schooljaar 2025-2026 met een aangepast rooster starten.

OCW spreekt met de Inspectie af dat scholen, gedurende de looptijd van de pilot, in goed overleg met de medezeggenschapsraad structureel minder uren onderwijstijd mogen inplannen. Deelnemende scholen passen hun lesrooster aan, met minder lestijd voor (een deel van de) leerlingen. Deze tijd is dan beschikbaar voor maatwerk aan een deel van de leerlingen, voor verrijking of als extra begeleiding voor leerlingen. Op dat deel van de onderwijstijd wordt dan niet meer door de Inspectie gehandhaafd.

Scholen krijgen ondersteuning bij het herzien van het curriculum en het meenemen van de organisatie (veranderkundige expertise). Ook worden scholen in leernetwerken begeleid. Er is voor de scholen vanuit de onderwijsbonden ondersteuning op het gebied van de gesprekken met de MR.

Een monitoringsonderzoek loopt parallel aan de uitvoering om effecten te meten.

Meer informatie is hier te lezen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief